Aplicacions web

Continguts
 • Sistemes Informàtics (198 hores)
 • Bases de Dades (231 hores)
 • Programació (297 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació (99 hores)
 • Entorns de Desenvolupament (66 hores)
 • Desenvolupament Web a Entorn Client (165 hores)
 • Desenvolupament Web a Entorn Servidor 165 hores)
 • Desplegament d’Aplicacions Web (99 hores)
 • Disseny d’Interfícies Web (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)
Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixin cap dels requisits relacionats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir 19 anys o bé haver-los complert durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat i sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

L’assoliment d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com:

 • programador web
 • programador multimèdia
 • desenvolupador d’aplicacions en entorns web
Condicions econòmiques
 • Matrícula: 200€.
 • Cost anual per curs: 2000€, a abonar en 10 mensualitats de 200€.
Emplena aquest formulari

M'interessa

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Aplicacions multiplataformaAplicacions webProducció audiovisual i espectaclesEstudis superiors de disseny

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat