Desenvolupament d'Aplicacions web

Continguts
 • Sistemes informàtics (198 h.):
  • UF1 Instal·lació, configuració i explotació del SI
  • UF2 Gestió de la informació  i recursos en xarxa
  • UF3 Implantació de programari específic
 • Bases de Dades (198 h.): 
  • UF1 Introducció a les Bases de Dades
  • UF2 Llenguatge SQL: DML i DDL
  • UF3 Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental
 • Programació (297 h.):
  • UF1 Programació estructurada
  • UF2 Disseny modular
  • UF3 Fonaments de gestió de fitxers
  • UF4 POO. Fonaments
  • UF5 POO. Llibreries de classes fonaments
  • UF6 POO. Introducció a la persistència en BD
 • Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (99 h.):
  • UF1 Programació amb XML
  • UF2 Àmbits d’aplicació de l’XML
  • UF3 Sistemes de gestió d’informació empresarial
 • Entorns de desenvolupament (66 h.):
  • UF1 Desenvolupament de programari
  • UF2 Optimització de programari
  • UF3 Introducció al disseny orientat a objectes
 • Formació i Orientació Laboral (99 h.):
  • UF1 Incorporació al treball
  • UF2 Prevenció de riscos laborals
 • Empresa i Iniciativa emprenedora (66 h.):
  • UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
 • Bases de Dades (33 h.):
  • UF4 BD objecte-relacionals
 • Desenvolupament web en entorn client (165 h.):
  • UF1 Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del lleng
  • UF2 Estructures definides pel programador. Objectes
  • UF3 Esdeveniments. Maneig de formularis. Model obj. docu.
  • UF4 Comunicació asíncrona client-servidor
 • Desenvolupament web d’entorn servidor (165 h.):
  • UF1 Programació web en entorn servidor
  • UF2 Generació dinàmica de pàgines web
  • UF3 Tècniques d’accés a dades
  • UF4 Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. W. híb.
 • Desplegament d’aplicacions web (99 h,):
  • UF1 Servidors web i transferència de fitxers
  • UF2 Servidors d’aplicacions web
  • UF3 Aplicacions web
  • UF4 Control de versions i documentació
 • Disseny d’interfícies web (99 h.):
  • UF1 Disseny de la interfície. Estils
  • UF2 Elements multimèdia: creació i integració
  • UF3 Accessibilitat i usabilitat
 • Projecte (99 h.):
  • UF1 Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
 • Tutoria (66 h.):
  • Tutoria per desenvolupar
 • Formació en centres de treball (317 h.)

 

Horari: Intensiu matins de 8:00 a 14:30

Metodologia acadèmica

Bell-lloc ofereix una educació personalitzada, respectuosa i exigent adaptada als talents i singularitats de cada persona.

La formació que s’ofereix (humana, intel·lectual, social, espiritual, emocional i estètica) comprèn totes les dimensions de la personalitat. Així doncs, es fomenta l’amor a la veritat i a la llibertat, la laboriositat, el respecte i a la delicadesa en el tracte en els altres, l’ordre i la puntualitat, la cura de les coses petites i la feina ben feta.

 • Caràcter propi de Bell-lloc
 • Tutories personals i preceptuació 
 • Grups reduïts amb professorat especialitzat
 • Aprenentatge basat en diferents estils d’aprenentatge donant valor a les TIC i als idiomes.
 • Vinculació amb el món professional a través de visites i sortides professionalitzadores.
 • Formació en centres de treball
Requisits d'accés i Sortides

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Sortides acadèmiques

Poder accedir a qualsevol estudi universitari oficial de Grau.

També es poden convalidar alguns crèdits ECTS segons si el grau és de modalitat semblant.

Poder cursar cursos d’especialització professional

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • programador web
 • programador multimèdia
 • desenvolupador d’aplicacions en entorns web
Condicions econòmiques
 • Preus: 450€/mes
 • Matrícula: Omplir el formulari de la part inferior o contactar amb secretaria acadèmica a secretaria@bell-lloc.org
Emplena aquest formulari

M'interessa

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Comercialització de Productes AlimentarisAdministració i finances

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat