Batxillerat Internacional

QUÈ ÉS L’OBI ?
 • L’Organització del Batxillerat Internacional (OBI) és una entitat líder en el camp de l’educació internacional.
 • Fou fundada al 1968 i actualment treballa amb 4.964 col·legis  (Espanya 117) de 152 països, amb uns 950.000 alumnes.
 • Treballa per tal de desenvolupar els talents individuals de cada alumne amb rigor intel·lectual i un elevat nivell acadèmic.
 • Fomenta els ideals cívics i la comprensió internacional amb un desig continuat d’aprendre.
 • Ofereix quatre programes educatius rigorosos, tant per als alumnes (entre 3 i 19 anys) com per als professors:
 • Programa del Diploma.
 • Entre 16 i 19 anys.
 • Creat el 1968.

A Bell-lloc, oferim el Programa del Diploma als alumnes de batxillerat amb bon rendiment acadèmic, i acaben el batxillerat amb la doble titulació.


QUÈ ÉS EL PROGRAMA DEL DIPLOMA ?

Bell-lloc ofereix el Diploma de Batxillerat Internacional des de 1986. Es tracta d’un pla integral de dos anys de durada que consta de sis grups d’assignatures, que es poden fer en dos nivells (mig i superior).

L’alumne ha he cursar una assignatura de cada grup, tres de nivell mig i tres de nivell superior. I a més a més, la Teoria del Coneixement (que és interdisciplinar) amb la qual s’adquireix la capacitat crítica aplicable a cada assignatura, la Monografia (treball de recerca) i les activitats CAS (creativitat, acció i servei), que són extracurriculars.

 • Grup 1: Estudis de Llengua i Literatura. Català A1. Els estudiants aprecien la riquesa de l’idioma i les seves estructures lingüístiques. Es genera interès per la literatura.
 • Grup 2: Adquisició de llengües. Anglès B. Ofereix als alumnes amb bon nivell la possibilitat d’ampliar la competència en llengua anglesa.
 • Grup 3: Individus i Societats. Assignatures pròpies d’humanitats com Filosofia, Gestió Empresarial i Història d’Europa.
 • Grup 4: Ciències Experimentals. En funció de la seva modalitat els alumnes poden fer Física, Biologia, Química o Sistemes Ambientals.
 • Grup 5: Matemàtiques. Desenvolupen la comprensió matemàtica i la pràctica amb la utilització del llenguatge matemàtic.
 • Grup 6: Modalitat. En funció de la seva modalitat, els alumnes han de fer una assignatura més del Grup 3 o del Grup 4.

COM ESTÀ ORGANITZAT A BELL-LLOC ?

Els alumnes que segueixen els estudis del BI els compaginen amb els del batxillerat i fan exàmens específics (1 assignatura a primer  i 5 assignatures a segon) durant el més de maig, en funció de la modalitat de batxillerat.

TRES OPCIONS DE BATXILLERAT
 • TECNOLÒGIC (A) diploma
 • CIENTÍFIC (B) diploma
 • SOCIAL (C) diploma

ASSIGNATURES DEL BI

- TRES ASSIGNATURES DE NIVELL MIG (NM)

OPCIÓ A i B

 • CATALÀ NM (1r)
 • FILOSOFIA NM (1r i 2n)
 • QUÍMICA NM (1r i 2n)

OPCIÓ C

 • MATEMÀTIQUES NM (1r i 2n)
 • FILOSOFIA NM (1r i 2n)
 • SIST. AMBIENTALS NM (1r)
- TRES ASSIGNATURES DE NIVELL SUPERIOR (NS)

OPCIÓ A i B (1r i 2n)

 • MATEMÀTIQUES NS
 • FÍSICA / BIOLOGIA NS
 • ANGLÈS NS

OPCIÓ C (1r I 2n)

 • CATALÀ NS
 • GESTIÓ EMP NS
 • ANGLÈS NS
- MONOGRAFIA (Treball de Recerca).
- TEORIA DEL CONEIXEMENT (TdC).
- ACTIVITATS CAS (Creativitat, Acció i Servei).

A l’horari del Batxillerat li sobreposem unes hores addicionals de docència (a 1r i a 2n) de Filosofia BI NM, Català BI NS i NM, Matemàtiques BI NM i NS i Teoria del Coneixement BI.

 


Beques de l'Agrupació d'Antics Alumnes de Bell-lloc per al Programa Diploma del Batxillerat Internacional.

Projecte ABI

Bases per a l’adjudicació de beques per a estudiants de Batxillerat de Bell-lloc del Pla que també volen cursar el Programa Diploma del Batxillerat Internacional.

1)     Objectiu de les Beques:
L’Agrupació d’Antics Alumnes de Bell-lloc té, entre altres objectius, fomentar l’excel·lència acadèmica. Una de les formes de fer-ho és donar suport a aquells estudiants de Batxillerat del col·legi que vulguin cursar també el Batxillerat Internacional. Per això, ha decidit atorgar unes beques amb el propòsit de finançar parcialment o totalment el cost de la matrícula del programa del BI.

2)     Beneficiaris:
Les beques estan destinades als estudiants de 1r i 2n de Batxillerat que volen cursar el programa del Batxillerat Internacional a Bell-lloc. Es consideraran candidats a rebre aquesta ajuda aquells alumnes amb un bon rendiment acadèmic i que les seves famílies demostrin que necessiten aquesta ajuda per motius econòmics.

3)     Criteris d’adjudicació:
Els candidats hauran d’obtenir una mitjana mínima de 8 a 4t ESO. S’establiran diferents tipus d’ajuda econòmica en funció de la renda de la família de l’estudiant, i el nombre de membres dependents de la renda familiar, finançant des del 25% fins al 100% del cost de la matrícula, amb la limitació del fons destinat per a aquest fi per l’Agrupació d’Antics Alumnes.

4)     Procés de sol·licitud:
Els estudiants interessats a sol·licitar la beca hauran de presentar una sol·licitud completa, que inclogui la documentació següent:

a. Emplenar degudament el formulari de sol·licitud de la web.
b. Entregar a la Secretaria de l’escola la declaració d’ingressos familiars mitjançant la declaració de renda.
c. Si són alumnes procedents d’un altre centre, expedient acadèmic del curs vigent.

5)     Termini de sol·licitud:
El període de sol·licitud s’obrirà el 18 d’abril i es tancarà l’1 de juny. No es consideraran les sol·licituds presentades fora d’aquest termini.

6)     Procés d’avaluació:
Un comitè d’avaluació designat per l’Agrupació d’Antics Alumnes de Bell-lloc revisarà totes les sol·licituds i seleccionarà els beneficiaris segons els criteris establerts.

7)     Comunicació de resultats:
Els resultats de l’adjudicació es comunicaran als sol·licitants seleccionats per correu electrònic abans del 30 de juny.

8)     Disposicions Finals:
a. La decisió del comitè d’avaluació és final i no està subjecta a revisió.
b. Els fons de les beques es transferiran directament al centre educatiu per cobrir el cost de la matrícula del programa BI segons la quantitat establerta.
c. Els beneficiaris han de mantenir un rendiment acadèmic satisfactori per conservar la beca. Les beques es donen pels dos anys de durada de Batxillerat, sempre que es mantingui una nota mitjana de 8 a 1r de Batxillerat i no hi hagi canvis en la situació econòmica familiar.

Aquestes bases busquen garantir un procés transparent i equitatiu en l’adjudicació de beques, promovent la igualtat d’oportunitats i l’accés a uns estudis amb reconeixement internacional com són els del BI.

Bell-lloc, 29 de gener de 2024