Política de privacitat

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN COMPLIMENT DEL REGLAMENT (UE) 2016/679 (RGPD)

Responsable

Identitat: Bell-lloc
NIF: A17015215
Adreça: Can Pau Birol, 2-6. 17005 – GIRONA
Telèfon de contacte: 972 232 111
E-mail de contacte: privacitat@bell-lloc.org
Delegat de Protecció de Dades (DPD): Bell-lloc, Can Pau Birol, 2-6, 17005 – GIRONA informacio@bell-lloc.org

Finalitats

Portar a terme la prestació dels productes o serveis contractats; la finalitat concreta pel que ens ha facilitat i/o autoritzat a difondre les dades; procediments de gestions comptables i administratives necessàries per executar el producte o servei; així com exercici de la funció pública educativa.

Legitimació

Consentiment: en iniciar relació contractual o comercial; en enviar o permetre la difusió de dades per una finalitat concreta.
Execució de contracte: en gestionar el producte o servei contractat.
Compliment d’una obligació legal: en el seu cas.
Compliment d’interessos públics: pel tractament de dades en l’exercici de la funció educativa, en base a la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE).
Menors de 14 anys: consentiment dels que ostenten la pàtria potestat i/o dels tutors legals.

Destinataris

No es cedeixen dades a tercers, excepte consentiment exprés i/o per obligació legal.
No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets

En relació als drets indicats seguidament, podrà exercir-los enviant una comunicació a privacitat@bell-lloc.org o a C/Can Pau Birol, 2-6, 17005 – GIRONA, acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.

D’accés: dret a sol·licitar en qualsevol moment la confirmació de si s’estan tractant les seves dades personals, a que li facilitin la informació sobre dites dades i el seu tractament, i a obtenir una còpia de les mateixes.

De rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes que li concerneixin.

De cancel·lació o supressió – també dret a l’oblit: dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i no prevalgui el dret a la informació. Malgrat tot, aquest dret no és absolut, de manera que es podran seguir mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable. La desindexació dels enllaços que relacionen dades personals, forma part del dret a l’oblit.

D’oposició: dret que permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No es podrà atendre al seu dret únicament quan es tractin les seves dades per motius legítims imperiosos pel tractament o per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

De limitació del tractament: dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, la qual cosa significa que es poden seguir emmagatzemant, però no seguir tractant-les si es compleix alguna de les següents condicions:

  • Que impugni l’exactitud de les dades, durant un termini de temps que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes dades.
  • Que el tractament sigui il·lícit i s’oposi a la supressió de les dades i, en el seu lloc, sol·liciti la limitació del seu ús.
  • Que ja no es necessitin les dades per a les finalitats del tractament, però es necessitin per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
  • Que s’hagi oposat al tractament o demanat la seva cancel·lació, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus.

A la portabilitat: dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): pel cas que no atenguem els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’AEPD, les dades de la qual pot consultar al seu Web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html o al seu domicili C/ Jorge Juan núm. 6, 28001-Madrid.

Sobre els drets, cal destacar:
– Que la còpia de les seves dades personals serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius.
– Que se li pot requerir més informació necessària per gestionar la seva sol·licitud.

Existència de creació de perfils a través de decisions automatitzades

No es preveu.

Termini de conservació

D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de cancel·lació/supressió, i, posteriorment, es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament, fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.