B!Caràcter

Programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter

B!CARÀCTER és un projecte elaborat per un conjunt de professors de Bell-lloc que desenvolupa les fortaleses del caràcter dels nostres alumnes per tal que assoleixin l’excel·lència personal, proporcionant, també a les famílies, les eines per donar continuïtat a la tasca que es porta a terme des de l’escola.

L’objectiu del B!CARÀCTER és l’adquisició de 25 fortaleses que modelen el caràcter de la persona i que es divideixen en tres dimensions:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal

Interior

Estudi

Creativitat

Optimisme

Empenta

Ordre

Responsabilitat

Prudència

Exterior

Fortalesa

Autoestima

Integritat

Afany d'aprendre

Gratitud

Obertura als altres

Dimensió interpersonal

Comunicació

Amistat

Perseverança

Cooperació

Sinceritat

Generositat


Cada mes, a tots els cursos de Bell-lloc treballarem una d’aquestes fortaleses d’acord amb un Pla d’Acció:

Per als més petits –de 1r a 4t de Primària– cada mes es treballaran unes rutines per viure a l’escola i a casa i que tenen concretades a l’agenda personal.

A partir de 5è de Primària i fins a 2n de Batxillerat, ho faran a partir d’un objectiu personal. Cada mes, a l’hora de tutoria, completaran una autoavaluació sobre aquella fortalesa del caràcter i cada alumne es concretarà un objectiu personal que intentarà fer realitat amb l’ajuda del seu tutor personal. També es treballarà mensualment un cas pràctic relacionat amb l’objectiu mensual i altres activitats que donin peu a la reflexió entorn d’aquella fortalesa del caràcter.

En la secció B!CARÀCTER de la pàgina web de l’escola trobareu cada mes suggeriments per ajudar els vostres fills a adquirir aquella fortalesa a casa, així com pel·lícules recomanades per fer cine-fòrums amb la família, articles interessants, etc.

Volem que B!CARÀCTER sigui un projecte transversal i dinàmic, en constant procés de transformació, per això agrairem les aportacions que tots –pares, professors i alumnes– pugueu fer per millorar-lo i enriquir-lo.