Tècniques d'Estudi

Tècniques d’estudi per superar l’ESO

5 març, 2020

Els estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) es troben en una etapa del seu cicle acadèmic on ja és necessari adquirir una sèrie d’habilitats i destreses en relació amb l’estudi per aconseguir un cert èxit acadèmic. Per tant, hi ha una demanda creixent per part dels alumnes, especialment a partir de 2n de l’ESO, en conèixer les tècniques d’estudi més adequades.

Condicions per a l’estudi. A continuació, citem algunes característiques per a l’estudi i tècniques molt útils en el context de l’educació secundària obligatòria.

L’ideal és reservar un lloc fix per estudiar amb les següents condicions bàsiques:

 • Ser un espai tranquil, silenciós i correctament il·luminat.
 • Evitar que a l’habitació, estudi o lloc d’estudi hagi objectes que distreguin o molestin.
 • Tenir un escriptori ordenat i amb tot el material necessari a mà.
 • El seient ha de ser còmode i ergonòmicament correcte, per evitar danyar l’esquena.
 • La temperatura de l’habitació ha d’estar al voltant dels 20 graus i trobar-se sempre correctament ventilada.

Planificació. És important organitzar sessions diàries d’estudis, al menys de dilluns a divendres, i d’una durada d’aproximadament 2 hores. Altres recomanacions són:

 • Realitzar descansos d’uns 5 minuts cada tres quarts d’hora d’estudi.
 • Tractar d’estudiar sempre a la mateixa hora, sent recomanable no fer-ho immediatament després de dinar o sopar.
 • Alternar estudi i descans.
 • Distribuir el temps entre les matèries a estudiar.
 • Abans de començar a estudiar, preparar a consciència el material necessari.

Com estudiar cada tema? Una bona estratègia per estudiar els diferents temes de les diverses assignatures estaria configurada pels següents passos:

 1. Prelectura. El primer que cal fer és mirar el títol i les preguntes que componen el tema, fixant-nos especialment en les fotos, dibuixos o gràfics que apareixen. A continuació, passem a fer una prelectura urgent, ràpida i veloç amb l’objectiu de veure de què tracta el tema que ens ocupa.
 2. Lectura detallada. Una vegada que es coneix de què tracta el tema, cal fer una lectura detallada, comprensiva i atenta del mateix, posant especial atenció als conceptes que et siguin més difícils i, en cas necessari, ajudant-te d’un diccionari (físic o bé on-line).
 3. Subratllat. Es tracta d’una tècnica senzilla però molt efectiva que consisteix a subratllar les paraules clau o més importants, de manera que es tracta de remarcar amb un retolador fluorescent les idees o dades fonamentals.
 4. Resum. Fer un resum consistent en escriure els aspectes fonamentals del tema que estem estudiant, per tal que no falti cap idea important del mateix. És una exercici que requereix d’habilitat per sintetitzar la màxima informació utilitzant per a això el menor text possible.
 5. Autocontrol. L’últim pas d’estudi consisteix en fer-se preguntes de comprovació amb la intenció de saber si s’han assimilat correctament els conceptes necessaris. Es pot fer de forma mental, recordant el que s’ha estudiat, utilitzant una gravadora o comptar amb el suport d’una tercera persona. Per guanyar eficàcia, és molt recomanable anotar els errors comesos i els conceptes que t’has passat per alt per saber què és exactament el que t’has de tornar a repassar.

Article reproduït de https://www.universidadviu.es/las-mejores-tecnicas-de-estudio-para-superar-la-eso/