Lego More to Math

Lego More to math: les matemàtiques manipulatives i creatives

29 novembre, 2016

Una hora setmanal els alumnes de primer de primària realitzen un taller de matemàtiques mitjançant la construcció, manipulació i estudi de diferents objectes amb el material didàctic de Lego More to math.

Una hora a la setmana els alumnes de primer de primària realitzen un taller de matemàtiques a través de la construcció, manipulació i estudi de diferents objectes amb el material de Lego More to math. Un dia a la setmana els alumnes treballen amb Lego More to math. Els sets s’entreguen en unes caixes de plàstic que porten una safata on els alumnes han de classificar i treballar els problemes que es plantegen  amb les peces necessàries.  Les caixes estan dividides en compartiments classificats per tenir sempre les peces localitzables.

Els objectius principals són:

1. Utilitzar els seus coneixements matemàtics i la seva capacitat de raonament en un ambient més proper a la vida quotidiana, per resoldre situacions i problemes reals i/o lúdics.

2. Dissenyar i manipular materials que afavoreixin la comprensió i solució de problemes d’una manera més lúdica.

3. Treballar en equip per a dur a terme una tasca proposada, sabent confrontar opinions pròpies amb les dels altres companys, acceptar i desenvolupar en grup les millors solucions… 

4. Afrontar d’una manera desinhibida les situacions que requereixin l’ús de les matemàtiques i utilitzar-les en el llenguatge quotidià per expressar les seves idees i arguments. 

5. Conèixer i valorar la utilitat de les matemàtiques en la vida quotidiana, així com les seves relacions amb diferents aspectes de l’activitat humana i altres camps de coneixement, ( ciència, tecnologia, art…)

6. Actuar amb imaginació i creativitat, valorant la importància no només dels resultats, sinó també del procés que els produeix.