Competències Bàsiques a 4t d'ESO
ESO

Les competències bàsiques a 4t ESO

7 febrer, 2018

Aquesta setmana els alumnes de 4rt ESO han realitzat les proves de competències bàsiques on s’han examinat les competències en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques, i finalment, la competencia científicotecnològica.

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l'alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

(Informació extreta del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.)