ESO

Proves de Competències Bàsiques a 4t d’ESO

17 febrer, 2021

Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Educació programa per desena vegada una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria. Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d’informació de què disposa el centre per identificar en cada alumne el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics. Permetran que cada centre –fent ús de l’autonomia que li atorga la Llei d’Educació de Catalunya (LEC)– pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.

S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic. A l’Aran, s’hi afegirà una prova d’aranès. Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita. L’exercici de competència matemàtica inclourà numeració i càlcul, espai, forma i mesura, canvi i relació i estadística i atzar. A l’exercici de competència cientificotecnològica hi haurà diferents activitats d’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, de reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i d’interpretació de la informació de caràcter cientificotecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

La prova oferirà informació de l’alumnat i dels centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats de les proves als centres. Les dades concretes de cada centre i alumne seran confidencials. Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.

La prova s’ha fet els dies 17 i 18 de febrer de 2021, tal i com estava previst, a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Informació extreta de: csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2021/