ccbb-resultats-bell-lloc
ESO

Resultats de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO

3 maig, 2019

Els resultats de les competències bàsiques de quart d'enguany ens situen clarament per sobre de la mitjana de Catalunya, i en totes les àrees tret d'una en la qual estem al mateix nivell que els centres de la nostra mateixa complexitat. Són uns resultats excel·lents, que demostren que Bell-lloc sap orientar la seva diversitat d'alumnes cap a l'excel·lència acadèmica.

L'informe indica els nivells d'assoliment en funció de les puntuacions mitjanes de l'alumnat de Catalunya, la dels centres amb la mateixa complexitat que Bell-lloc i la de l'alumnat del col·legi, en conjunt i per grups. Les diferents competències valoren el següent:

  • Competència lingüística en Llengua Catalana: En competència lingüística de llengua catalana s'avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d'interpretar-los i de valorar-los. També s'avalua la capacitat d'expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística.

  • Competència lingüística en Llengua Castellana: En competència lingüística de llengua castellana s'avalua la capacitat de comprendre diferents tipus de textos, d'interpretar-los i de valorar-los. També s'avalua la capacitat d'expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística.

  • Competència lingüística en Llengua Anglesa: En competència lingüística de llengua anglesa s'avalua la capacitat d'entendre diferents tipus de textos, orals i escrits, en llengua estrangera. També s'avalua la capacitat d'expressar-se per escrit emprant una llengua estrangera.

  • Competència Matemàtica: En competència matemàtica s'avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques i aspectes espacials de la realitat. Inclou operacions bàsiques, símbols i formes d'expressió i de raonament matemàtic, situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana.

  • Competència Cientificotecnològica: En competència cientificotecnològica s'avalua la capacitat de resoldre problemes, explicar fenòmens naturals i tecnològics, interpretar dades, comprendre la metodologia científica i analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques en contextos específics, a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l'activitat científica.