Mesures Covid curs 2020-2021

Pla d’Actuació

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, de data 20/05/2021. Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació.

Criteris per desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per Covid-19, per al curs 20-21, de data 31/05/2021.

Publicació al DOGC sobre pròrroga i modificació de Mesures Covid-19: Resolució del Departament de Salut de pròrroga i modificació de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, de data 6/02/2021

Document amb noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid-19, dels departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya, de data 11/12/2020.

Document de Gestió de casos de COVID-19 als centres educatius dels departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya, de data 01/12/2020.

Descarregueu i llegiu-vos el Pla d’Actuació per el curs 2020/21 en el marc de la pandèmia, aprovat pel Consell Escolar de Bell-lloc en data 07/09/2020.
Totes aquestes indicacions poden anar canviant segons les indicacions que rebem de Salut o/i Educació i la nostra experiència.

Altres documents:

Preguntes i respostes

Mitjançant aquesta recopilació de preguntes podreu trobar informació detallada sobre les mesures de prevenció i seguretat que hem adoptat al col·legi, seguint les recomanacions oficials, en relació a la Covid-19.

1. MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT QUE HA D’ADOPTAR LA FAMÍLIA

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes (veure la taula de símptomes al punt 2).

No es pot anar a l’escola, si l’alumne presenta alguna de les següents situacions:

 • Presenta algun símptoma compatible amb la COVID-19 (veure la taula de símptomes al punt 2)
 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Si el fill o filla presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 fora de l’horari escolar o bé en dies no lectius, la família de l’alumne amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. En cas que l’alumne doni positiu, cal informar el col·legi.

Tots els membres de la família s’han de quedar a casa fins a conèixer el resultat de la prova. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al col·legi. En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies.

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
És obligatori presentar el document de declaració responsable el primer dia de classe.

» Podeu descarregar la declaració responsable en aquest enllaç.

Si bé el col·legi disposarà de dispensadors de líquid desinfectant a totes les aules, recomanem que cada alumne porti un flascó de líquid desinfectant per al seu ús personal, i una cantimplora amb aigua. Cada alumne ha de venir al col·legi amb la seva mascareta degudament marcada amb el nom, cognoms i curs de l’alumne.

Recomanem que la mascareta no tingui cap símbol ideològic. Convé que l'alumne porti una bossa de plàstic per si necessita guardar la mascareta en un determinat moment.

Tal com han indicat les autoritats educatives, davant de casos d’absentisme escolar sense justificació cal informar immediatament els Serveis Territorials, com s’ha fet sempre.


2. DETECCIÓ DELS SÍMPTOMES

≤14 anys: Febre o febrícula, Tos, Dificultat per a respirar, Mal de coll, Congestió nasal, Mal de panxa, Vòmits i/o diarrees, Mal de cap, Malestar Dolor muscular.
>14 anys: Febre o febrícula, Tos, Dificultat per a respirar, Mal de coll, Alteració del gust o de l’olfacte, Vòmits i/o diarrees, Mal de cap, Malestar, Calfreds, Dolor muscular.


3. ACCÉS AL CENTRE

Mapa d’accessos

Podran accedir al col·legi el personal i els alumnes:

 • Amb absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure la taula del punt 2) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents ni contactes estrets amb positius confirmats o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Les famílies podran accedir al centre a la zona esportiva, a les grades del poliesportiu, a la recepció, oficines i sales de visita de la Masia, i a l’oratori, sempre i quan no presentin cap símptoma compatible amb la COVID-19 i mantinguin les mesures bàsiques de seguretat (mascareta i distanciament físic).

L’accés al centre es farà a través de la porta principal del col·legi. Els alumnes entraran al recinte amb mascareta. A partir de les 8.45 les aules estaran obertes per acollir els alumnes, que entraran de manera esglaonada als diferents edificis del col·legi.

Els infants de maternal, llar i P3 podran accedir al centre per la porta principal de l’edifici acompanyats del pare o la mare o persona responsable i podran accedir fins a la porta de l’aula.
Els infants de P4 i P5 podran accedir al centre per la porta del pàrquing d'autobusos i s’esperaran a la zona delimitada per classes al pati. Hi haurà quatre zones ben diferenciades. Les famílies només podran accedir al centre quan vinguin a fer la preceptoria.
Les dues entrades estaran obertes a partir de les 7.45h fins a les 9.15h i a la tarda de les 16.45h fins les 18h

 • 1r de primària: entrada principal plaça.
 • 2n de primària: entrada lateral (costat pavelló gran).
 • 3r de primària: entrada posterior (nord-oest / costat riu Marroc).
 • 4t de primària: entrada posterior (nord-est /escales exteriors).
 • 5è de primària: porta d'emergència de fusteria.
 • 6è de primària: porta d’emergència de fusteria.

 • 1r d’ESO: entrada principal, porta dreta.
 • 2n d’ESO: entrada principal, porta dreta.
 • 3r d’ESO: entrada per la porta d’emergència de l’aula magna.
 • 4t d’ESO: entrada principal, porta esquerra.

 • 1r de batxillerat: entrada per la cúpula annexa a la masia i escala interna amb accés directe a les aules del primer i segon pis de la masia.
 • 2n de batxillerat: entrada per la cúpula annexa a la masia i accés directe a les aules de planta baixa.

Les famílies, per tal de recollir els seus fills, podran accedir a l’escola amb mascareta fins a la zona de davant de la Masia. Es recomana romandre a l’interior de Bell-lloc el temps purament necessari per recollir el fill.

Els alumnes de primer i segon de primària es recolliran a la pista poliesportiva exterior, supervisats per un professor, fins a les 17.30.

El familiar/tutor dels infants de maternal, llar i P3 podran accedir al centre per la recollida dels infants per la porta principal de l’edifici i podran accedir fins a la porta de l’aula. Recomanem romandre a l’interior de l’edifici el temps purament necessari per fer la recollida.

Els familiar/tutor dels infants de P4 i P5 podran accedir fins la porta d’entrada primera i demanar a secretaria que es vol fer la recollida.

L’horari de recollida és flexible a maternal i llar i recomanat a P3-P4-P5 a partir de les 16.30h.

Recordem que la porta del pàrquing d’accés a Bell-lloc infantil s’obrirà a les 16.30h .

Recomanem les mesures de distància social i ús de mascareta per part dels adults que ens aconsella el Departament de Salut. El mateix Departament de Salut recomana però no obliga l’ús de mascareta als infants, per tant és una decisió de cada família.

Durant el transport escolar, seguint la normativa Covid-19, es podran fer servir tots els seients si bé quan l’espai ho permeti, s’espaiaran els seients assignats. Els alumnes han d’accedir als busos amb mascareta. La mascareta s’ha de portar posada durant tot el trajecte fins que arribin a l’aula. A les parades, és important que les famílies es mantinguin distanciades entre si, i que tothom porti mascareta. En accedir al bus, l’acompanyant prendrà la temperatura a tots els alumnes.


MESURES DE SEGURETAT I SALUT PER PREVENIR LA COVID-19 DINS DEL COL·LEGI

Un grup estable de convivència és un grup estable d’alumnes, juntament amb el seu PEC, en el qual es produeix la socialització de les persones que l’integren. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres, ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables, sempre i quan no existeixi risc greu de rebrot en el territori. Els alumnes que formen part d’un grup estable es consideren mèdicament contactes estrets. L’organització entorn a grups de convivència estables facilita la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius.

Fora del grup de convivència estable, quan coincideixen alumnes de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació,..) per tal d’evitar que si es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se.

A l’educació infantil, La tutora utilitzarà la mascareta quan hi hagi contacte amb els pares però dins el grup estable no.
Les especialistes sí que faran ús de mascareta a no ser que l’activitat es realitzi a l’aire lliure i es pugui mantenir la distància de seguretat d’ 1.5 mts.

El col·legi disposa d’aparells dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada dels edificis, a l’interior dels edificis, a totes les classes, als despatxos i oficines i a les sales de visita. Durant les primeres sessions de docència del curs, els tutors inculcaran als alumnes la importància de realitzar un seguiment estricte de les mesures de seguretat, i s’insistirà de manera especial en la necessitat de fer un rentat de mans freqüent durant tot l’horari escolar. S’han col·locat dispensadors de sabó a tots els lavabos, acompanyats de dispensadors de paper per tal d’assegurar un eixugat de mans més higiènic.

Els alumnes han de practicar la higiene de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC (infants continents).
 • Abans i després de les diferents activitats (educació física, pati, extraescolars, etc.).

Segons la Resolució les indicacions de l’informe del Departament d’Educació del 24 d’agost de 2020, en el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups estables de convivència (docents i altres professionals de suport educatiu), o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la distància física de seguretat de 1,5 metres, i l’ús de la mascareta.

Els amplis terrenys en els quals es troba el col·legi permeten la distribució dels alumnes en zones clarament diferenciades. S’ha treballat per garantir que els espais d’esbarjo estiguin clarament delimitats i contribueixin a assegurar les condicions de seguretat.

Al primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys), la mascareta no està indicada.
Al segon cicle de l’educació infantil (3-6 anys), la mascareta no és obligatòria.
El professorat i personal no docent de Bell-lloc Infantil farà ús de la mascareta en els desplaçaments i sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.
Només serà necessari l’ús de la mascareta en les permanències del matí/tarda. Cal que cada infant que faci ús de la permanència porti dues mascaretes marcades amb el nom. Sempre que la metereologia ens ho permeti la permanència es farà al pati interior.

De primer de primària a segon de batxillerat, l’ús de la mascareta serà obligatori quan els alumnes no es trobin en el seu grup estable de convivència. A primària l’ús de la mascareta dins del grup estable de convivència no és obligatori. A ESO i Batxillerat és obligatori l’ús de la mascareta a l’aula dins del grup estable.

En entrar al centre, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins arribar a la seva aula. A la sortida de l’escola, els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la sortida al carrer. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

És molt important que les mascaretes estiguin marcades amb el nom i cognom de l’alumne i el curs al qual pertany.

Les aules es ventilaran entre classe i classe i els despatxos del col·legi es ventilaran tres vegades durant el dia, durant almenys deu minuts cada vegada. El col·legi disposa d’aules amb grans finestrals, fet que facilita el procés de ventilació.

S’han redissenyat els torns de menjador per tal de reduir el contacte entre grups estables diferents.

El repartiment del menjar serà realitzat pel personal de cuina, preparant la safata amb tot el menú i lliurant-la a l'infant, que passarà per la barra havent-se desinfectat a l'entrada les mans amb solució hidroalcohòlica i guardant la distància de seguretat amb altres companys si no pertanyen al seu grup. L'alumne tindrà l'opció de decidir la quantitat de menjar que li serà posada per la cuinera o a escollir si hi ha més d'una opció, així també com el tipus de dieta que necessiti. Després de dinar, cada nen haurà de portar la safata al punt de rentat.

A l’etapa d’Educació Infantil, els infants dinaran al menjador com fins ara però per torns que facilitin el distanciament. Els infants de maternal dinaran a l’aula. Els berenars seran a l’aula o als jardins i boscos de l’escola.

Cada dia, en accedir al centre, es farà un control de temperatura de tots els alumnes. En cas de febre se seguirà el protocol establert.

A l’etapa d’Educació Infantil, cada dia es prendrà la temperatura diverses vegades. A l’entrada al centre, a l’entrada de l’aula de manera habitual i en altres moments del dia.

Les tutories personals amb alumnes es realitzaran en espais oberts i amb mascareta.

Es reforçarà la neteja i desinfecció de llocs i equips de treball amb solucions desinfectants, utilitzant sempre dilució acabada de preparar o conservada en recipient tancat entre ús i ús. Els alumnes participaran en la neteja dels espais, per tal de mantenir-los en les millors condicions d’higiene possibles.

Com a mínim durant el primer trimestre, totes les reunions de pares seran telemàtiques.

Durant les activitats extraescolars que es realitzen dins de l’horari de centre i en grups reduïts durant l’espai migdia, tant els alumnes com els professors portaran en tot moment mascareta.

Davant l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 al col·legi seguirem les següents pautes:

 • Portarem l’alumne a un espai separat d'ús individual ben ventilat, identificat i habilitat per a aquests casos.
 • Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, col·locarem una mascareta tant a l’alumne que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com a l’acompanyant.
 • Si l’alumne presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) trucarem al 061.
 • Des de direcció es trucarà immediatament a la família de l’alumne per tal que vingui a recollir l’alumne. La família s’haurà de posar en contacte amb el seu CAP de referència per informar sobre els símptomes.

Tal com està indicat per les autoritats, en aquest cas es determinarà la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. Durant els 14 dies de confinament el col·legi oferirà al grup confinat un seguiment online de les classes.
En cas que els positius pertanyin a dos grups de convivència diferents, caldrà confinar tots dos grups durant 14 dies. Si es produeixen més de dos casos en grups de convivència diferents, a banda de confinar els grups les autoritats educatives dictaminaran quin protocol s’ha de seguir. Davant d’un confinament total, el col·legi ha elaborat un horari de docència telemàtica per a tots els nivells educatius.